Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Не е вярна разпространената в медиите информация, че Законът за устройство на територията разрешава обжалването на Заповедта за разрешаване на строителството на газопровода "Южен поток" само на лица, които имат правен интерес, заявяват от коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България". Природозащитниците поясняват, че с Решение на Комитета по прилагане на Орхуската конвенция[1] от 28 септември 2012 г. по българското дело ACCC/C/2011/58 е постановено, че "Членовете на заинтересованата общественост, включително природозащитни организации, имат достъп до процедури за обжалване на разрешения за строеж и експлоатация за дейности, включени в Приложение I на Конвенцията."

 

Газопроводът „Южен поток“, както и компресорните му станции, попадат съответно в чл. 14 и чл. 1 на Приложение I на Орхуската конвенция.

Природозащитниците обръщат внимание, че Орхуската конвенция е част от законодателството на ЕС, и съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България Орхуската конвенцията има предимство пред нормите на вътрешното законодателство, които й противоречат.  На практика, с решението на Комитета по прилагане на конвенцията е обявено, че Законът за устройство на територията накърнява правото на гражданите за участие и достъп до правосъдие при устройството на територията.

Това означава, че гражданите и организациите могат да защитят правния си интерес да обжалват заповедта за разрешаване строителството на газопровода „Южен поток“, като се позоват на Решението на Комитета по прилагане на Орхуската конвенция от 28 септември 2012 г. по дело ACCC/C/2011/58.

 


[1] Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 2 октомври 2003 г. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., в сила от 16 март 2004 г.), обн. ДВ. бр.33 от 23 април 2004 г.

  

soma 

   gwhyjk

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n